BİLDİRİLER

XX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ

BİLDİRİ ÇAĞRISI

ANA TEMA

DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE DEĞİŞEN İŞ HAYATI ve MUHASEBE
MESLEĞİNİN YENİDEN YAPILANMASI

“Yerel/Küresel Meseleler, Küresel/Yerel Çözümler”

5-6 Ekim 2018 tarihlerinde Hilton Bomonti Oteli & Kongre Merkezi İSTANBUL’da, TÜRMOB ev sahipliğinde gerçekleşecek olan XX. Türkiye Muhasebe Kongresi’ne sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Her 4 yılda bir düzenlenen ve Türkiye’nin Muhasebe Olimpiyatları olarak kabul görmüş “Türkiye Muhasebe Kongreleri” muhasebe mesleğinin sorunlarının, geleceğe dönük gelişmelerinin Dünya ve Türkiye’deki gelişmelerle beraber tartışıldığı mesleki ve akademik bir platformdur.

Muhasebe mesleği yasal statüsüne kavuştuktan sonra, 1992 yılından bu yana Kongreler TÜRMOB’un organizasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Kongre ana temaları mesleğin önemli sorunları ile mesleki gelişim alanları dikkate alınarak güncel ve geleceği kavrayarak belirlenmektedir.

Türkiye Muhasebe Kongreleri, her 4 yılda bir Kasım aylarında farklı ülkelerde gerçekleştirilen Küresel Muhasebe Olimpiyatları olarak adlandırılan “Dünya Muhasebeciler Kongreleri” öncesi gerçekleştirilmektedir. 2006 yılında XVII. Dünya Muhasebeciler Kongresi TÜRMOB ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş olup, bu nedenle ayrı bir Türkiye Muhasebe Kongresi düzenlenmemiş fakat Dünya Kongresinde Türkiye Forumları gerçekleştirilmiştir.

5-6 Ekim 2018’de XX.Türkiye Muhasebe Kongresi İstanbul’da toplanacaktır. Kongrenin ana teması "Dijitalleşme Sürecinde Değişen İş Hayatı ve Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması" olarak belirlenmiş olup bu ana tema ve aşağıdaki konu başlıkları verilen alanlar ile ilgili bildiriler kabul edilecektir:

Ana Konular:

 • Kamu Yararını Koruma, Muhasebe Mesleğinin Liderliği
 • Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması: Tehditler ve Fırsatlar
 • Değişen İş Hayatı Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği

Alt Başlıklar:

 • TTK’nın Hayata Yansımaları: Sorunlar ve Çözümler
 • Vergi Uygulamalarında ve Vergi Planlamasında Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler
 • Hukuk Sistemi ve Muhasebe Mesleği: Alternatif Çözüm Yolları ve Bilirkişilik
 • Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Sisteminde Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler
 • Bağımsız Denetim Süreci: Gelişmeler, Sorunlar ve Çözümler
 • Finans Sektörü (Bankalar, Sermaye Piyasası Kurumları, Sigorta Şirketleri) ve Muhasebe Mesleği: Fırsatlar, Yeni Alanlar
 • Teknolojik Değişim ve Dönüşüm: Big Data (Büyük Veri), Yapay Zeka, Blok Zincir Uygulamalarının Mesleğe Etkileri
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi
 • Siber Riskler ve Muhasebe Mesleği
 • Sürdürülebilirlik, Bütünleşik (Entegre) Raporlama ve Şeffaflık
 • Muhasebe Meslek Mensuplarının İşletmelerin Finansal Raporlarına Güven Sağlama Yaklaşımındaki Evrilme
 • Devlet Muhasebesinde Değişim ve Dönüşüm: İyi Uygulamalar
 • Muhasebe Mesleğinin Dönüşümü; İş Hayatına Danışmanlık ve Güvence Verme
 • Hile ve Yolsuzlukla Mücadele: İyi Etik Uygulamaları
 • Stratejik Sektörlerde Muhasebe: Sorunlar ve Çözümler (Tarım Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Banka Muhasebesi)
 • Denetim ve Güvence Uygulamalarında Değişen Yaklaşımlar: Yeni Denetim Raporları
 • Finansal Raporlama Standartları Uygulamalarında Küresel Gelişme ve Fırsatlar: Yeni Raporlama Dili

Kongrede kabul edilen bildiriler tam metin olarak "Kongre Bildiriler Kitabı"nda yayınlanacaktır. Kongreye bildiri göndermek isteyen akademisyen, meslek mensubu ve araştırmacıların bildiri özetlerini yazım kurallarına uygun şekilde en geç 31.05.2018 tarihine kadar kongrenin resmi e-posta adresine kongre2018@turmob.org.tr göndermeleri gerekmektedir. Özetleri kabul edilen bildirilerin tam metni en geç 10.08.2018 tarihine kadar aynı e-posta adresine iletilmelidir.

Bu Kongreye kabul edilecek bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir. Hakem değerlendirmesi sonucunda Kongre’de sunulamayan ve Bildiriler Kitabında yayımlanamayan bildiriler için ilgili bildiri sahipleri tarafından Kongre merkezinde poster sunumu yapılabilecektir.

Kongre Bilim Kurulu

BİLDİRİ GÖNDERİM VE YAZIM KURALLARI
 1. Kongreye gönderilen bildiriler başka bir yerde sunulmamış, yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 2. Bildirilerin yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Bu kurallara uygun olan bildiriler, Kongre Bilim Kurulu’nca ilk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra hakemlere gönderilecek, hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda bildirinin kabulüne, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilecek ve durum bildiri sahibine bildirilecektir.
 3. ildirilerdeki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.

YAZIM KURALLARI

 1. Bildiri özetleri ve tam metin bildiriler, Microsoft Windows Word programla Türkçe olarak yazılmalı ve Kongre resmi e-posta adresi kongre2018@turmob.org.tr adresine gönderilmelidir.
 2. Bildiriler, A4 boyutundaki kağıdın bir yüzüne 1.5 aralıkla, Times karakterinde, 12 punto ile yazılmalıdır.
 3. Çalışmanın ilk sayfasında çalışmanın başlığı sayfaya ortalanmış, büyük harflerle ve 14 punto ile koyu olarak yazılmış olmalıdır. Başlığın hemen altında yazarların yalnızca ad ve soyadı 10 punto ile koyu olarak ve sağa dayalı şekilde yazılmalı, birden çok yazar varsa ad, soyadları sırasıyla yazılmalı; ünvanları, kurum bilgileri ve e-mail adresleri dipnotta 10 punto ile ve italik olarak verilmelidir.
 4. Giriş ve sonuç bölümleri de dahil olmak üzere bildirinin tüm bölümleri ve başlıkları numaralandırılmalı ve bold yazılmalıdır.
 5. Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, grafik, vb.) “şekil” olarak adlandırılmalıdır. Tablo ve şekillere başlık (sıra numarası ve ad) verilmelidir. Tablolarda başlıklar üstte, şekillerde ise altta yazılmalı, varsa bunlara ilişkin kaynak bilgileri de altta yer almalıdır.
 6. Dipnotlar, metin içerisinde numaralandırılmalı ve kaynakça bilgileri sayfanın altında yer almalıdır.
 7. Kaynakça gösterilmesinde, yayın bilgileri metninin sonunda, KAYNAKÇA başlığı altında aşağıdaki örneklerde olduğu gibi düzenlenmelidir.

 8. Lucey, Terry, Costing, 4th Edition, DP Publications Ltd. London, 1993.

  Gavens, John J. ve Robert W. Gibson, “An Australian Attempt to Internationalize Accounting Professional Organizations”, The Accounting Historians Journal, December 1992, Volume19, Number 2, s. 79-103.

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Kanun No: 3568, 13 Haziran 1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete.

 9. Özet bildiriler en çok 3 sayfa, tam metin bildiriler ise, kaynakça ve şekillerle birlikte en çok 25 sayfa olmalıdır.